تولید ۷ وانت متوقف شد

آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

OK